• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

cn4mcc

Thánh ca Chúa Nhật 4 MC - C

"Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy." (Lc 15,32)

 

Thánh ca Chúa Nhật 3 MC - C

cn3mcc

"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy". (Lc 13, 1-9)

 

Thánh ca Chúa Nhật 1 MC - C

cn1mcc

Đức Giê-su chịu cám dỗ (Mt 4:1-11; Mc 1:12 -13)


Thánh ca Chúa Nhật 2 MC - C

cn2mcc

"Chúa là sự sáng và là Ðấng Cứu Ðộ tôi." (Tv 26)

Thánh ca Lễ Tro

letro

"... Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm." (Tv 50)