• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

cn26tnb

Thánh ca Chúa Nhật 26 TN - B

"Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng." (Tv 18)

 

Thánh ca Chúa Nhật 25 TN - B

cn25tnb

Lạy Chúa, thân con đây Chúa hằng nâng đỡ. (Tv 53)

Thánh ca Chúa Nhật 23 TN - B

cn23tnb

 Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! (Tv 145)

Thánh ca Chúa Nhật 24 TN - B

cn24tnb

Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời trong cõi đất dành cho kẻ sống. (Tv 114)

Thánh ca Chúa Nhật 22 TN - B

cn22tnb

Lạy Chúa, ai được vào ngự trong nhà Chúa. (Tv 14)