• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

21-tnc

Thánh ca Chúa Nhật 21 TN - C

“Hãy vào qua cửa hẹp” (Lc 13,24)

 

Thánh ca Chúa Nhật 20 TN - C

20-tnc

"Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ". Lc 12, 49-53

Thánh ca Chúa Nhật 18 TN - C

18-tnc

“Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? ”(Lc 12, 20)

Thánh ca Chúa Nhật 19 TN - C

19-tnc

“Hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Lc 12,40)

Thánh ca Chúa Nhật 17 TN - C

17-tnc

“Ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho” (Lc 11,10)