• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 phút Lời Chúa CN 25 - A

dilamvuonnho

“Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho.” (Mt 20,4)

5 phút Lời Chúa CN 21 - A

thayla

Ông Si-mon Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,13.16)

5 phút Lời Chúa CN 23 - A

chuanhat23a

Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.” (Mt 18,15)

5 phút Lời Chúa CN 20 - A

longtin

Chúa Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được như vậy.” (Mc 15,28)