• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5' Lời Chúa Chúa Nhật 6 TN - B

nentnb6

“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”

5' Lời Chúa Chúa Nhật 3 TN - B

chuagoi

“Và các ông bỏ cha mình ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người.” (Mc 1,20)

5' Lời Chúa Chúa Nhật 5 TN - B

chuachua

Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” (Mc 1,38)

5' Lời Chúa Chúa Nhật 2 TN - B

hayden

 Người đáp: “Hãy đến mà xem.” Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười. (Ga 1,39)