• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 Phút Lời Chúa CN 32 TN - B

tatca

Đức Giê-su nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.” (Mc 12,43)

5 Phút Lời Chúa CN 30 TN - B

thuongxottn

“Lạy ông Giê-su, Con Vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi.” (Mc 10,47b)

5 Phút Lời Chúa CN 31 TN - B

trung-tintn

“Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ... (Lc 16,10)

5 Phút Lời Chúa CN 27 TN - B

mancoimaria

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)