• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 22 TN - B

22tnb

“Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7,23)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 20 TN - B

melentroi

“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả… Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.” (Lc 1,49.52)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 21 TN - B

hangsong

“Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.” (Ga 6,63)

5 phút Lời Chúa Chúa Nhật 19 TN - B

talabanh

 “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6,51)