• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5' Lời Chúa Chúa Nhật 2 TN - B

hayden

 Người đáp: “Hãy đến mà xem.” Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười. (Ga 1,39)

5' Lời Chúa Chúa Nhật 2 MV - B

mvb

“Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Chúa.” (Mc 1,3)

5' Lời Chúa CN Lễ Chúa hiển Linh - B

nenhienlinh

“Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người.” (Mt 2,2)

5' Lời Chúa Chúa Nhật 1 MV - B

nencanhthuc

“Người giữ cửa phải canh thức.” (Mc 13,34)