• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

5' Lời Chúa Chúa Nhật 4 MC - A

nguoimu

Đức Giê-su nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù.” (Ga 9,39)

5' Lời Chúa Chúa Nhật 2 MC - A

nentuan2

“Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (Mt 17,5)

5' Lời Chúa Chúa Nhật 3 MC - A

nentuan3

“Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người, phải thờ phượng theo thần khí và sự thật.” (Ga 4,24)

5' Lời Chúa CHúa Nhật 1 MC - A

nentuan1

“Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!” (Mt 4,3)