• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

PHAOLÔ và giòng chảy tâm tư... 3

europe-medina

Tin tức từ Châu Âu cho thấy châu này ngày càng tốt đẹp...

PHAOLÔ và giòng chảy tâm tư...

paulin-prrision-w

Giòng chảy tâm tư diễn giải về thánh Phaolô luôn còn đó ở nơi ta...

PHAOLO và giòng chảy tâm tư... 2

Saul-w

Tác giả Crossan xem ra những muốn đặt thánh Phaolô ở vào tư thế...

PHAOLÔ và các thư...

paul-to-philemon-w

Đây là thư ngắn gọn, không mấy tình tiết nhưng vẫn có thể do thánh Phaolô viết...