• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giuđa và cô điếm Thần

 

 

 

juda (9)

Sáng Thế 38, 18

Ông đưa cho nàng những thứ đó, rồi đến với nàng, và nàng có thai với ông.

juda (10)

Sáng Thế 38, 19

Nàng đứng lên, đi khỏi.

juda (11)

Sáng Thế 38, 19

bỏ khăn trùm và mặc lại áo bà goá

juda (12)

Sáng Thế 38, 20-21

Ông Giuđa nhờ người bạn ở Adullam mang dê con đến, để lấy lại vật làm tin từ tay người đàn bà, nhưng ông này không tìm thấy nàng. Ông này hỏi người địa phương: "Cô điếm thần ở Enaim, vẫn ngồi trên đường, đâu rồi?"

juda (13)

Sáng Thế 38, 21

Họ đã trả lời: "Ở đây chẳng hề có điếm thần."

juda (14)

Sáng Thế 38, 24

Khoảng ba tháng sau, người ta báo cho ông Giuđa rằng: "Thamar, con dâu ông, đã đi làm điếm; nó còn có thai vì làm điếm nữa!"

juda (15)

Sáng Thế 38, 24

Ông Giuđa nói: "Lôi nó ra mà thiêu sống!"

juda (16)

Sáng Thế 38, 25

Nhưng khi bị lôi ra, nàng nhờ người nói với cha chồng.

juda (17)

Sáng Thế 38, 25

"Chính chủ những vật này đã làm cho con có thai!" Nàng còn nói: "Xin cha nhận ra xem chiếc ấn, sợi dây đeo ấn và cây gậy này là của ai."

juda (18)

Sáng Thế 38, 26

Ông Giuđa nhận ra và nói: "Nó công chính hơn tôi. Quả thực tôi đã không cho nó làm vợ Shêlah, con trai tôi."

Rồi ông không ăn ở với nàng nữa.

juda (19)