• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sáng Thế chương 34phanboi18

Sáng Thế 34, 22- 23
“Nhưng những người ấy chỉ đồng ý ở với chúng ta để thành một dân duy nhất, với điều kiện là mọi đàn ông con trai của chúng ta phải chịu cắt bì như họ. Các đàn vật của họ, tài sản của họ, gia súc của họ sẽ chẳng thuộc về chúng ta sao? Chúng ta chỉ cần đồng ý với họ là họ sẽ ở với chúng ta."

phanboi19

Sáng Thế 34, 25

 Sang ngày thứ ba, khi họ còn đang đau…

phanboi20

Sáng Thế 34, 25
… hai con trai ông Jacob là Simêôn và Lêvi, anh của Ðina, mỗi người xách một thanh gươm, vào thành lúc không ai ngờ.

phanboi21

Sáng Thế 34, 25
và giết mọi đàn ông con trai.

phanboi22

Sáng Thế 34, 26
ác cậu đã dùng gươm giết ông Khamor …

phanboi23

Sáng Thế 34, 26

 và Sikem, con trai ông Khamor.

phanboi24

Sáng Thế 34, 26
… và đem Ðina ra khỏi nhà Sikem, rồi đi.

phanboi25

Sáng Thế 34, 27
Các con trai ông Jacob còn đạp lên các xác .

phanboi26

Sáng Thế 34, 27- 28
và cướp phá thành, bởi vì người ta đã xâm phạm tiết hạnh em gái các cậu. Chiên dê, bò lừa của họ, những gì ở trong thành và ngoài đồng, các cậu đều lấy đi.

phanboi27

Sáng Thế 34, 29
Các cậu mang theo mọi tài sản cũng như mọi đàn bà con trẻ của họ, và cướp phá mọi thứ trong nhà.

phanboi28

Sáng Thế 34, 30
Ông Jacob nói với Simêôn và Lêvi: "Các con đã mang hoạ đến cho cha, làm cho cha trở nên đáng ghét đối với dân cư xứ này, tức là người Canaan và người Phơrizi. “

phanboi29

Sáng Thế 34, 30
Gia nhân cha chỉ có một dúm người, chúng sẽ hợp nhau lại chống cha và sẽ đánh cha, cha và gia đình sẽ bị tiêu diệt."

phanboi30

Sáng Thế 34, 31

Họ đáp: "Chẳng lẽ nó được phép xử với em gái chúng con như với một gái điếm sao?"

HẾT