• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nỗi thao thức của một tập sinh

caunguyentn

Lời cầu nguyện sẽ dạy con mọi sự....

Sống lại Ơn Đức Tin

ductintn

Cứ tín thác đường đời cho Chúa. Chính Ngài sẽ ra tay” (Tv 36).

Ơn gọi - hồng ân và chọn lựa

ongoi

Ơn gọi vừa là hồng ân vừa là chọn lựa dứt khoát

Phúc cho ai không thấy mà tin

toma

Chúa đã sống và vẫn sống trong đời ta...