• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tin là nếm và thấy được Chúa

thacya

Một lần nữa, trước khi đi vào lập-trường tư-tưởng vốn bảo rằng:

Ánh sáng niềm tin trong tối tăm

anhsang-bongtoi

Về niềm tin, hẳn có người lại sẽ đặt câu hỏi:

Tin và hiện-tượng-học tăm-tối

ductinva

Tin, không do ngôn-ngữ hoặc từ-vựng tạo thành hình-thái của công-thức

Sự thật của niềm tin - phần I tiếp theo

suthat

Nay hỏi rằng: đằng sau một hiểu biết thông thường...