• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ơn cứu-chuộc và những ý-kiến bổ-sung

phan4

Thiết tưởng, ta cũng nên đưa các ý-kiến va nói trên vào ngh-lun.

Ơn cứu-chuộc

dacnde

Hãy tạo bình-an trong tâm hồn

Ơn Cứu-chuộc, và hiện-tình tôn-giáoqua phân-tích

oncuuchuoc

Phân tích hiện-tình tôn-giáo với thế-giới

Nền móng niềm tin rất tâm-lý.

tamly

Nay, xin mọi người hãy cùng tôi, ta quay về với tính tâm-lý nơi niềm tin sâu-sắc.