• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ơn Cứu-Chuộc và lời cầu Chúa xót thương

longthuongxot

Tham dự Tiệc Thánh, ta thường dâng lên Chúa lời kinh mai như sau

Ơn Cứu Chuộc và những điều lâu nay rày diễn-giải

diengiai

Sử gia Jean Delumeau lại đã theo cung-cách của các nhà viết sử,

Cứu-Chuộc Nhờ tình Thương-yêu Công-chính

anhue

“Cơ-cấu thiết-lập mọi thực-tại, thật ra là lòng xót thương hết mọi sự”. (Noel Rowe)

Ơn Cứu Chuộcvà động-thái quá sợ tội

sohai

Nhiều năm qua, có rất nhiều bài viết về hầu hết các thời-kỳ lịch-sử trong đó dân con Đạo Chúa