• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn lễ Chúa Nhật 4 TN - C

danlecn4

 “Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình”

Dẫn lễ Chúa Nhật 2 TN - C

nencana

 Hôm nay là Chúa nhật thứ II Mùa Thường Niên

Dẫn lễ Chúa Nhật 3 TN - C

chuanhat3c

Hôm nay là Chúa nhật thứ III Mùa Thường Niên. Lời Chúa cho biết:

Dẫn lễ Chúa Nhật lễ Hiển Linh - C

epiphanyc w

“Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Ðông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” (Mt 2, 2)