• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn lễ Truyền Tin

truyentin-2013-w

“Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền." (Lc 1, 38)

Dẫn lễ Chúa Nhật Phục Sinh

phucsinh-c

“Người phải sống lại từ cõi chết” (Ga 20,9)

Dẫn lễ Chúa Nhật 2 Phục Sinh - C

cn2-ps-c-w

“Phúc cho những ai không thấy mà tin!” (Ga 20,29)

Nghi thức & Dẫn lễ Vọng Phục Sinh

ruachan

"Sao các bà lại tìm người sống nơi những kẻ chết?" (Lc 24,5)