• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ CN 2 Mùa Chay - C

tuan2nen

“Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” (Lc 9,35)

Dẫn Lễ Thứ Tư Lễ Tro - Năm C

thutuletroc

“Hãy trở về cùng Đức Chúa” (Ge 2,13)

Dẫn Lễ Chúa Nhật 1 MC - C

tuan1nen

“Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi” (Mt 4,10)

Dẫn Lễ CN 8 TN - C

hinhloichua

“Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã” (Lc 6,42)