• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ Chúa Nhật 6 PS - C

dungsonen

“Đừng sợ”(Ga 14,27)

Dẫn Lễ Chúa Nhật 4 PS - C

tuancn4nen

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi”(Ga 10,27)

Dẫn Lễ Chúa Nhật 5 PS - C

nntuan5ps

Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34)

Dẫn Lễ Chúa Nhật 3 PS - C

tuan3dlnen

“Hãy theo Thầy!"” (Ga 21,19)