• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chúa Phục Sinh - Canh thức Vượt Qua

nentthanh

Sao các bà lại tìm người sống nơi những kẻ chết?” (Lc 24,5)

Thứ 5 Tuần Thánh Năm C

thu5ttnen

“Anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,14)

Dẫn Lễ Thứ 6 Tuần Thánh Năm C

tuanthanhnen

"Đây là Người" (Ga 19,5)

Dẫn Lễ CN Lễ Lá Năm - C

lelanamcNEN

“Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”(Lc 19, 38)