• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ CN Chúa Ba Ngôi - A

nentuantn10

“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16)

Dẫn Lễ CN Chúa 4 Phục Sinh - A

nent4psa

“Tôi là cửa” (Ga 10, 9)

Dẫn Lễ CN Chúa 5 Phục Sinh - A

5psa

“Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14, 6)

Dẫn Lễ CN Chúa 3 Phục Sinh - A

phucsinh3a

“Mắt họ liền mở ra, và họ nhận ra Người” (Lc 24, 31)