• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dẫn Lễ Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa

minhmanen

“Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy” (Mc 14, 22)

Dẫn Lễ Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa - B

minhmanen

“Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy” (Mc 14, 22)

Lễ thăm viếng của Đức Maria

thamvieng

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Dẫn Lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - B

bangoiNEN

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19)

5 Phút Lời Chúa CN Lễ Chúa Ba Ngôi - B

nenbangoi

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ…”(Mt 28,19)

Chân phước Êugiêniô Magiênô

chanphuoceugieni

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Dẫn Lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - B

hienxuong

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21)

Thánh Gioan I

thanhgioan1

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Hát Thánh Vịnh Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

hienxuongb

Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất

Thánh Pascal Baylon

thanhpascalbaylon0

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

5 Phút Lời Chúa CN Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - B

binhan

“Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” (Ga 19,21)

Dẫn Lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiêng - B

thangthiengb

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ...” (Mc 16, 15).

Thánh Antôniô

santantonio0

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Chân phước Nicôla Albergarti

chanphuocnicola

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

5 Phút Lời Chúa CN 7 PS - B

t2ps5

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”(Mc 16,15)

Hát Thánh Vịnh Chúa Nhật Lễ Chúa lên Trời

CN-thang-thien

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”(Mc 16,15)

Chân phước Catarina dòng thánh Augustinô

cacthanhcuachua

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Thánh Giuđitha Prusia

Judith-ofPrussia

Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ

Dẫn Lễ Chúa Nhật 6 Phục Sinh - B

tuan6

“Như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 12)

Hát Thánh Vịnh Chúa Nhật 6 PS - B

hayyeuthuong

Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy,