• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tiến trình huấn luyện đào tạo ơn gọi

thumbnail-w

Tiến trình đào tạo của Hội Dòng đi sát Linh Đạo của Đấng Sáng Lập, phù hợp với định hướng truyền giáo...

Lịch Sử Hội Dòng MTG Cái Mơn - Phần III

daotao w

Nhân sự hiện nay của Hội Dòng...

Lịch sử Hội Dòng MTG Cái Mơn - Phần II

150nam2

Cảm tạ Chúa đã thương gìn giữ và bảo vệ Hội Dòng trong suốt chặng đường thánh giá...

Lịch sử Hội Dòng MTG Cái Mơn - Phần I

nhame w2

Hội dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn là một trong 24 Hội Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam, được Đức Cha Dominique Lefèbvre (Ngãi) thành lập năm 1844...